Strona główna » Urząd Starostwa » Przewodnik po Starostwie (wydziały i zespoły) » Wydział Finansowo - Księgowy
Wydział Finansowo - Księgowy

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

pokój nr 63 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 263)
pokój nr 67 (II p.), tel. / 16/ 678 50 54 (w. 267)
pokój nr 68 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 268)
pokój nr 73 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 273)
pokój nr 76 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 276)
kasa - pokój nr 77 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 277)

KASA STAROSTWA czynna:
pon. -pt. - 7.30 - 15.00
 

Przerwa w godz.: 10.00 - 10.15

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,
 

Skarbnik Powiatu - Agnieszka Paryga
pokój nr 65 (II p.),
tel. /16/ 678 50 54 (w. 264)  

adres e-mail: skarbnik@powiat.przemysl.pl                                                                                                                                      

adres e-mail: fk@powiat.przemysl.pl
 

Wydział odpowiedzialny jest za obsługę finansowo-księgowa dochodów i wydatków budżetu powiatu i starostwa, w tym funduszy celowych oraz projektów realizowanych przy udziale środków europejskich, wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i w ustawie o finansach publicznych, prowadzenie ewidencji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu, obsługę kasową starostwa, powiatu oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie sprawozdań wg zasad i terminów określonych przez Ministerstwo Finansów, sporządzanie bilansu Powiatu, jednostkowego bilansu Starostwa Powiatowego i zbiorczego bilansu z jednostek organizacyjnych Powiatu, realizację dochodów Skarbu Państwa w zakresie zadań realizowanych przez starostę i prowadzenie windykacji należności budżetowych Skarbu Państwa, sporządzanie informacji o zaległościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych oraz udzielonej pomocy publicznej. Wydział jest odpowiedzialny również za prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych, opracowanie planu amortyzacji, rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych, sporządzanie deklaracji VAT 7 oraz odprowadzanie podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Przemyślu, obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i składek na Fundusz Pracy obejmujących:

- dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń oraz ich zmian,

- sporządzanie deklaracji i raportów,

- odprowadzanie należnych składek.

Wydział finansowo-księgowy zajmuje się także windykacją należności powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz prowadzenie czynności egzekucyjnych w zakresie windykacji wierzytelności należnych innej JST, dla których wierzycielem jest starosta, naliczaniem i odprowadzaniem składek PFRON, prowadzenie ewidencji pozabilansowej oraz sporządzaniem sprawozdań z zakresu wydatków strukturalnych, rozliczaniem pracowników z tytułu wynagrodzeń oraz świadczeń płatnych z ubezpieczenia społecznego, rozliczaniem pracowników i radnych powiatu  z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, również udziałem w przetargach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w zamówieniach powyżej 60.000 – EURO, organizacją postępowania o zamówienia publiczne na wybór banku obsługującego rachunek bieżący i banku udzielającego kredyt i emisją obligacji. Do zakresu działań w/w wydziału należy też realizacja działań związanych z udziałem pomocy publicznej, w tym sporządzanie sprawozdań, informacji o nie udzielaniem takiej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustanowienia zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego, prowadzenie ewidencji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz jego terminowe odprowadzanie, prawo do hipoteki ustawowej na nieruchomościach dłużnika z tytułu należności stanowiących dochód budżetu powiatu, sporządzanie miesięcznych informacji z pobranych opłat skarbowych.

Podawanie do publicznej wiadomości informacji w zakresie:

- wykonania budżetu powiatu;

- kwotę deficytu lub kwotę nadwyżki budżetowej;

- kwotę zobowiązań wymagalnych;

- kwoty dotacji otrzymanych do budżetu Powiatu oraz kwoty dotacji udzielanychz budżetu Powiatu;

- wykaz udzielanych poręczeń i gwarancji, z wymienionych podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą;

- wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożenia na raty;

- wykaz osób prawnych i osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w terminach wynikających z  ustawy o finansach publicznych,

- kwoty wykorzystanych „środków europejskich”, o których mowa w ustawie 

o finansach publicznych.

Koordynacja w zakresie przedkładania Zarządowi Powiatu Przemyskiego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyślu w terminie do 20 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalnego sprawozdania finansowego. 

 
Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone