Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z geodezją, kartografią i gospodarką nieruchomościami » Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków
Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

 

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl 

pokój nr 90 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 290) obsługa gmin: Krasiczyn, Krzywcza, Orły, Medyka, Żurawica

 

pokój nr 93 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 293) obsługa gmin: Bircza, Dubiecko, Stubno, Fredropol, Przemyśl

 

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

 

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

 

sekretariat - pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału -  Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16

 

 

 Potrzebne dokumenty:


• Wniosek sporządzony odręcznie, 

Oryginał dokumentu stanowiący podstawę wniosku zmiany a nie znajdujący się w zasobie tut. Starostwa. 

 

Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11 Rozporządzenia 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 454) z późn. zm.

Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:

1) prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,

2) opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,

3) dokumentacji architektoniczno–budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,

4) ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.

 W ewidencji wykazuje się także dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) lub 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.2).

 Wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków należy zgłaszać w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno – budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno – budowlanej. 

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

30 dni.

Sposób  odwołania:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

(Dz. U. z 2014 poz. 897)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454)

 
Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone