Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z nadzorem budowlanym » Rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie
Rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
e-mail: pinbp@interia.pl

 

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

Obsługa interesantów - pokój nr 57 (I p.)

tel. 16 678-50-54 (w. 157), 512 531 020
fax. 16 678 50 54/57 w. 159

 

• Małgorzata Mielech - Inspektor Nadzoru Budowlanego - Gmina Dubiecko, Medyka
• Agnieszka Ruchaj - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  - Gmina Bircza, Przemyśl, Stubno, Fredropol, Orły
• Władysław Zagrobelny - Inspektor Nadzoru Budowlanego
  - Gmina Krasiczyn, Krzywcza, Żurawica

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Kazimierz Bartczak

pokój nr 59 (I p.)
tel. 16 678-50-54 (w. 159)

 


 

Potrzebne dokumenty:

 1. wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie: (pobierz formularz)
 2. oryginał dziennika budowy;
 3. oświadczenie kierownika budowy: (pobierz formularz)
  1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 4. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 5. protokoły badań i sprawdzeń;
 6. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 7. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 8. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z wyłączeniem budynków:
  - podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  - używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  - przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  - niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  - przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  - mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  - wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
 9. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony:
  1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  2. Państwowej Straży Pożarnej
 10. w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  2. uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 11. w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 12. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
 13. pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej o ile zostało ustanowione.

 

Opłaty:

(pobierz taryfikator opłat)

- zwolnione od opłat skarbowych są czynności w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 

 

Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone